Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στην pla.NET.gr μετατρέπουμε την πείρα και την τεχνογνωσία μας σε χρήσιμες συμβουλές για την αξιοποίηση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων, οι οποίες αυξάνουν την αποδοτικότητα και μειώνουν το κόστος.

Εντός των πλαισίων της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής, μερικά από τα κύρια μελήματα μας είναι η ανάλυση και ο στρατηγικός σχεδιασμός των πληροφοριακών συστημάτων, η επιλογή του κατάλληλου υλικού και λογισμικού για κάθε περίπτωση, καθώς και η σωστή διαχείριση που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση έργων πληροφορικής (IT project management).

Στην pla.NET.gr ειδικευόμαστε στην αξιοποίηση λύσεων που βασίζονται στο virtualization και στις νέες τεχνολογίες cloud computing & SaaS, καθώς και σε τεχνολογίες που βασίζονται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source software) ή ελεύθερο λογισμικό. Είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τη χρήση και την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών, ώστε να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα οφέλη και τα πλεονεκτήματά τους. Παράλληλα έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε τόσο την εγκατάσταση και τη συντήρηση των πληροφοριακών σας συστημάτων, όσο και τη μελέτη και εγκατάσταση της αναγκαίας δομημένης καλωδίωσης.

Στις δραστηριότητες μας όσον αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για έργα πληροφορικής και τεχνολογίας συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων τα εξής αντικείμενα:

 • Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων έργων πληροφορικής
 • Αξιολόγηση υπαρχόντων και υπό σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων και λύσεων
 • Μελέτη και στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων
 • Παρακολούθηση και έλεγχος σωστής εκτέλεσης έργων πληροφορικής
 • Διαδικασίες μετάπτωσης της επιχείρησης σε νέα πληροφοριακά συστήματα
 • Έλεγχος και διασφάλιση συμβατότητας μεταξύ υπαρχόντων και νέων πληροφοριακών συστημάτων
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας, δοκιμασμένων πρακτικών (best practices) και παρουσιάσεις τεχνολογικών θεμάτων
 • Διασφάλιση απαιτήσεων (αποδοτικότητα, κλιμάκωση, ασφάλεια) συστημάτων υλικού και λογισμικού
 • Επιλογή κατάλληλων τεχνολογιών και λύσεων βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων, αναγκών και διαθέσιμων πόρων
 • Μελέτη και υλοποίηση μετάβασης σε συστήματα που αξιοποιούν τεχνολογίες virtualization και ανοιχτού κώδικα
 • Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών συμβουλών
 • Διαχείριση έργων πληροφορικής (IT project management)